Disclaimer

Door de website van Bohaco te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde voorwaarden. De aanvaarding hiervan gaat in op het moment dat u deze site voor het eerst gebruikt.

Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privé-gebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van de directie van Bohaco.

In geen geval kan Bohaco aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website.

De door Bohaco verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bohaco alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Bohaco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Bohaco worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Bohaco.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Bohaco omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.

Bij de berekeningen op de site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

De aan ons beschikbaar gestelde e-mail adressen zullen uitsluitend voor eigen gebruik zijn. Deze zullen niet verkocht of van de hand gedaan worden of op enigerlei andere wijzen aan derden verschaft worden.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden door Bohaco verzameld en gebruikt om u te informeren over andere producten en services die beschikbaar zijn via Bohaco en aan Bohaco gelieerde bedrijven. Tevens kan via enquêtes naar uw mening over huidige producten en services of mogelijke nieuwe producten en services worden gevraagd.

Bij Bohaco worden klantenlijsten niet verkocht, verhuurd of in lease gegeven aan derden. Bohaco kan contact met u opnemen namens externe zakelijke partners over bepaalde aanbiedingen die mogelijk interessant voor u zijn. In dergelijke gevallen worden uw persoonlijke gegevens (e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer), niet doorgegeven aan de zakelijke partner. Bohaco gebruikt of publiceert geen vertrouwelijke persoonlijke gegevens zonder dat u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens
Bohaco doet er alles aan om de door u verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken een verscheidenheid aan procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaring. We slaan de door u verstrekte persoonlijke gegevens bijvoorbeeld op computersystemen waartoe slechts een beperkt aantal personen toegang hebben.

Wijzigingen in deze verklaring
Bohaco kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken in reactie op feedback van bedrijf en klanten. Wanneer Bohaco wijzigingen op deze verklaring publiceert, ziet u op de pagina disclaimer van de Bohaco website onder meer weten het woord ‘bijgewerkt’ staan achter het woord disclaimer – privacy statement. Als er aanzienlijke wijzigingen zijn aangebracht in deze verklaring of in de manier waarop Bohaco met uw persoonlijke gegevens omgaat, zult u hiervan bericht ontvangen voordat de wijziging is doorgevoerd. Bohaco raadt u aan deze verklaring van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop Bohaco uw gegevens beveiligt en ermee omgaat.

Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.

Contact opnemen
Bohaco ziet graag reacties tegemoet die betrekking hebben op deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Bohaco zich niet aan de bepalingen in deze verklaring heeft gehouden, neemt u per telefoon, e-mail of reguliere post contact op met Bohaco.

Bohaco Privacy
Bohaco BV
Postbus 7112
5980AC Panningen
K.v.K. 13038080